Regulamin

Zasady współpracy i składania zleceń

Przed realizacją zlecenia klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oraz odesłania mailem lub faksem zamówienia, w którym określone są wszelkie warunki dotyczące zlecenia. Jeśli klient składa zamówienie po raz pierwszy, a faktura będzie wystawiona na firmę, zobowiązany jest on również do dostarczenia kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy, czyli KRS bądź wpisu do działalności ewidencji gospodarczej. Powyższe dokumenty klient może przesłać do biura faksem lub dostarczyć je osobiście. W razie przesłania zlecenia faksem Zleceniodawca zobowiązany jest na życzenie Zleceniobiorcy przekazać również oryginał zlecenia.

W razie przesłania upoważnienia faksem Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać w terminie do siedmiu dni oryginał upoważnienia. Jeśli upoważnienie jest bezterminowe, Zleceniodawca nie ma obowiązku przesyłania kolejnych upoważnień przy składaniu następnych zleceń.

Za początek realizacji zlecenia uważa się datę dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, a więc podpisanego Zamówienia załączonego do niniejszego regulaminu oraz ewentualnie kopii dokumentów rejestracyjnych, w przypadku zleceń realizowanych na firmę.

Warunki współpracy oraz sposoby płatności

W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, zastrzegam sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu, a także w niektórych przypadkach biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

Po realizacji zlecenia, WYKONAWCA wylicza ilość powstałych po przetłumaczeniu tekstu stron przeliczeniowych, będących podstawą do zapłaty za Zlecenie, na podstawie statystyki wyrazów, znajdujących się w narzędziach MS Office Word. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1600 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych i uwierzytelnieniach tekstu 1125 znaków ze spacjami lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.

Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za zlecenie jest termin realizacji zlecenia wybrany przez Klienta, bądź ustalony przez WYKONAWCĘ. Termin ten zależy w szczególności od objętości tekstu oraz stopnia jego trudności, a także od specyfiki przedłożonego do tłumaczenia materiału. Każdy taki termin zawiera określoną cenę netto za stronę przeliczeniową.

Całkowita cena netto za realizację zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową w danym terminie. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.

Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu, ale jest ona jedynie szacunkiem, a podana za Zlecenie kwota to cena orientacyjna, gdyż dokładna ilość stron wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu- w języku przetłumaczonym. Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.

W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem, faksem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn od niego niezależnych.

Rodzaj świadczonych usług

Tłumaczenie pisemne

Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, WYKONAWCA zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym ustaleniu tego ze ZLECENIODAWCĄ – do podwyższenia ceny tłumaczenia od 30 do 50%.

WYKONAWCA przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word for Windows lub – na życzenie Zleceniodawcy – w pliku tekstowym lub pliku Excel. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.

Tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie WYKONAWCY. Na życzenie Zleceniodawcy mogę przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca. Tłumaczenie nieuwierzytelnione mogą być może przesłać Zleceniodawcy pocztą elektroniczną lub faksem – w zależności od życzenia Zleceniodawcy.

Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1600 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego – 1125 znaków (łącznie ze spacjami).

W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – do 1 strony standardowej.

Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia WYKONAWCA dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby: – tryb zwykły;- tryb ekspresowy (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym); – tryb superekspresowy (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym). Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, WYKONAWCA nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą WYKONAWCA ustala dogodny sposób zapisu tłumaczenia, pozwalający Zleceniodawcy przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy WYKONAWCA może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada.

Wszystkie tłumaczenia wykonane przeze mnie są przechowywane przez okres najwyżej 12 miesięcy.

Tłumaczenie ustne

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za jedną godzinę. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy.

Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą WYKONAWCY Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć również koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie).

Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje WYKONAWCĘ o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz teksty wygłaszanych referatów.

Odwoływanie zleceń

W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.

W przypadku tłumaczeń ustnych, których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza siedzibą WYKONAWCY, patrz IV).

W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia.

W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.

Poufność

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność WYKONAWCY ogranicza się do ceny zlecenia.

Nie odpowiadam za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takie jak działania siły wyższej.

W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji przyjmuje się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie. Zleceniodawca może zlecić taką usługę Wykonawcy, jest ona dodatkowo płatna.

WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście źródłowym.

Reklamacje

Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi w terminie do 7 dni od daty wykonania. Reklamacja musi być uzasadniona i złożona w formie pisemnej.

W przypadku uznania reklamacji za słuszną wykonuję nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub – w porozumieniu ze Zleceniodawcą – udzielam Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

Płatności

Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ. Zleceniodawca dokonuje płatności gotówką lub przelewem na numer rachunku podany na fakturze. O ile nie określono inaczej podstawowy termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności WYKONAWCA ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

WYKONAWCA nie przyjmuje reklamacji do tłumaczeń wykonywanych w terminach express i super express, zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania korekt.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zamówienia i podpisania go wraz z niniejszym Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).